BEDRIJFS VOORWAARDEN

Aanbieding, toepasselijke bepalingen en nabestellingen

Elke bestelling voor een elektrisch voertuig die bij CENGO ("Verkoper") wordt geplaatst, ongeacht hoe deze is geplaatst, is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.Alle toekomstige contracten, ongeacht hoe geplaatst, zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.Alle details van bestellingen voor golfwagens, commerciële bedrijfsvoertuigen en vervoer voor persoonlijk gebruik worden door de Verkoper bevestigd.

Levering, reclame en overmacht

Tenzij anders aangegeven op de voorkant hiervan, zal de levering van producten aan een vervoerder in de fabriek van de Verkoper of een ander laadpunt een levering aan de Koper vormen, en ongeacht de verzendingsvoorwaarden of de vrachtbetaling, zijn alle risico's van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de Koper.Claims wegens tekorten, defecten of andere fouten bij de levering van producten moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de verzending schriftelijk bij de Verkoper worden ingediend. Het niet nakomen van een dergelijke kennisgeving houdt onvoorwaardelijke aanvaarding in en doet afstand van al dergelijke claims door de Koper.

Verzending en opslag

De Koper dient schriftelijk aan te geven welke verzendmethode de voorkeur heeft; bij gebreke daarvan kan de Verkoper op elke door hem gekozen wijze verzenden.Alle verzend- en leveringsdata zijn bij benadering.

Prijzen en betalingen

Alle vermelde prijzen zijn FOB, fabriek van herkomst van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.Volledige betaling is vereist, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.Als de Koper een factuur niet op de vervaldag betaalt, kan de Verkoper naar eigen keuze (1) verdere verzendingen naar de Koper uitstellen totdat de factuur is betaald, en/of (2) een of alle contracten met de Koper beëindigen.Op elke factuur die niet tijdig wordt betaald, is rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) per maand vanaf de vervaldatum, of het hoogste bedrag dat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.De Koper is verantwoordelijk voor en zal aan de Verkoper alle kosten, uitgaven en redelijke advocatenkosten afdragen die de Verkoper heeft gemaakt bij het verkrijgen van betaling van een factuur of een deel daarvan.

Annuleringen

Geen enkele bestelling mag door de Koper worden geannuleerd of gewijzigd of de levering worden uitgesteld, behalve op voorwaarden die voor de Verkoper aanvaardbaar zijn, zoals blijkt uit de schriftelijke toestemming van de Verkoper.In het geval van een dergelijke goedgekeurde annulering door de Koper, heeft de Verkoper recht op de volledige contractprijs, verminderd met eventuele kosten die als gevolg van een dergelijke annulering worden bespaard.

Garanties en beperkingen

Voor de CENGO-golfauto's, commerciële bedrijfsvoertuigen en transportmiddelen voor persoonlijk gebruik is de enige garantie van de Verkoper dat gedurende twaalf (12) maanden vanaf levering aan de Koper de batterij, oplader, motor en besturing zijn vervaardigd in overeenstemming met de specificaties voor die onderdelen. .

Geeft terug

Golfauto's, commerciële bedrijfsvoertuigen en transportmiddelen voor persoonlijk gebruik mogen na levering aan de Koper om welke reden dan ook niet aan de Verkoper worden geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gevolgschade en andere aansprakelijkheid

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wijst de Verkoper specifiek elke aansprakelijkheid af voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel, boetes, speciale of punitieve schadevergoedingen, schade door gederfde winst of inkomsten, verlies van gebruik van producten of bijbehorende apparatuur, kapitaalkosten, kosten van vervangende producten, faciliteiten of diensten, uitvaltijd, uitschakelkosten, terugroepkosten of enige andere vorm van economisch verlies, en voor claims van klanten van de Koper of een derde partij voor dergelijke schade.

Vertrouwelijke informatie

De Verkoper besteedt aanzienlijke middelen aan het ontwikkelen, verwerven en beveiligen van zijn Vertrouwelijke Informatie.Alle vertrouwelijke informatie die aan de koper wordt bekendgemaakt, wordt in het striktste vertrouwen openbaar gemaakt en de koper mag geen vertrouwelijke informatie aan een persoon, firma, bedrijf of andere entiteit bekendmaken.De Koper mag geen Vertrouwelijke Informatie kopiëren of dupliceren voor eigen gebruik of voordeel.

BLIJF VERBONDEN.WEES DE EERSTE DIE HET WEET.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons opCENGOof rechtstreeks een lokale distributeur voor meer informatie.

twitteren    YouTube   Facebook   Instagram    ingelinkt

Ontvang een offerte

Laat uw wensen achter, inclusief producttype, hoeveelheid, gebruik etc. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

Ontvang een offerte

Laat uw wensen achter, inclusief producttype, hoeveelheid, gebruik etc. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons